Obchodní podmínky

PODMÍNKY PRONÁJMU PŘÍVĚSU

1. Přívěs se objednává na základě osobního nebo telefonického ujednání. Zákazník je povinen prokázat svojí totožnost platným občanským průkazem a může být vyžadován druhý doklad totožnosti a zákazník souhlasí s pořízením fotokopií dokladů pro účely plnění této smlouvy.

2. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník/organizace podpisem/razítkem a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu

3. Přívěsy je možno pronajímat jen osobám starším 18 let a vlastnícím řidičský průkaz.

4. Půjčovna potvrzuje, že přívěs je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel. Na požádáni pronajímatel seznámí zákazníka se správnou obsluhou a zacházením zapůjčeného přívěsu.

5. Časová sazba je stanovena za kalendářní den. Úhrada za zapůjčení přívěsného vozíků probíhá až na základě vystavení faktury na email zákazníka, prostřednictvím bankovního převodu.

6. Při zapůjčení přívěsného vozíku je stanovena vratná záloha (kauce), která musí být poznamenána v této Smlouvě o pronájmu přívěsného vozíku. Tato záloha je vrácena zákazníkovi při předání funkčního a nepoškozeného přívěsu .V případě poškození přívěsu může být tato záloha použita půjčovnou na uhrazení případné škody na přívěsném vozíku.

7. Při prodlení s vrácením vleku nejdéle o 1 den bude přívěs odebrán s možnou účastí Policie ČR a kromě denní sazby bude účtována pokuta 100 % z dlužné částky za každý započatý den a zákazník se zavazuje zaplatit tuto smluvní pokutu. Pokuta bude účtována až do doby vrácení přívěsu půjčovně.

8. Přívěsné vozíky jsou pojištěny zákonným pojištěním vozidel. Za veškeré škody na přívěsu nebo odcizení zodpovídá zákazník. Za škody, které vzniknou půjčovně na přívěsu při dopravní nehodě nezaviněné zákazníkem a nebudou uhrazeny pojišťovnou odpovídá v plné výši zákazník a zavazuje se tuto škodu uhradit. Zákazníkovi se zakazuje odstavení přívěsu mimo hlídané parkoviště, oplocený uzamčený pozemek a zapůjčení třetí osobě, porušením tohoto zákazu jdou veškeré případné škody (poškození, vandalizmus, odcizení přívěsu apod.) k tíži zákazníkovi.

9. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že přívěs převzal v řádném technickém stavu, přívěs bude používán v souladu se svým určením (tzn. zákazník nebude úmyslně přívěs ničit, používat v těžkém terénu, montovat na přívěs přídavná zařízení, nevhodně nakládat a upevňovat náklad, dělat úpravy, odstraňovat nápisy, přetěžovat jej apod.).

10. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za přívěs a je povinen upozornit na tuto skutečnost půjčovnu.

11. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušení podmínek půjčovny a je povinen půjčovně uhradit případnou vzniklou škodu.

12. Za znečištěný přívěs se sjednává zvláštní poplatek ve výši 50 Kč a silně znečištění 100 – 200 Kč, za protrženou plachtu 500 Kč nebo úhradu opravy popř. cenu nové plachty.

13. Proražené a jinak poškozené pneumatiky hradí zákazník.

14. Při poruše přívěsu je zákazník povinen jej přistavit nejbližší opravně. V případě, že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 200 Kč musí mít k opravě souhlas půjčovny, v případě porušení této podmínky je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi.

15. Případné odcizení přívěsu musí být hlášeno Policii ČR. Případná havárie musí být hlášena policii ČR v souladu s platnými právními předpisy. Přívěsy nejsou havarijně pojištěny, veškeré škody hradí zákazník a to maximálně do 14 dnů od škodné události. Přívěsy mají sjednané povinné ručení.

16. Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk (plnou cenu půjčovného) za dobu nutnou k opravě přívěsu.

17. Zákazník je povinen přívěs vrátit v dohodnutém termínu (den a hodina). Pokud tak neučiní do 2 hodin se toleruje původní sazba, do 5 hodin se účtuje poloviční sazba a nad 5 hodin se účtuje plná denní sazba. Pokud přívěs nebude vrácen do 24 hodin, bude Policii ČR hlášen jako odcizený.

18. Za přistavení přívěsu do místa mimo sídlo půjčovny je účtována částka 6 Kč/km.

19. Při převzetí (zapůjčení nebo vrácení) přívěsu od 20:00 do 7:00 platí zákazník jednorázový příplatek 100 Kč.

20. Výše uvedená pravidla pronájmu jsou smluvní (je možné je po vzájemné dohodě individuálně upravit). Případná změna podmínek však musí být do smlouvy poznamenána. Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení přívěsů a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy.

PODMÍNKY PRONÁJMU NOSIČE KOL

 

1. Nosič kol se objednává na základě osobního nebo telefonického či e-mailového ujednání. Zejména v letní sezóně a v době prázdnin Vám doporučujeme rezervovat nosiče s dostatečným předstihem (klidně i měsíc dopředu). Obratem Vám Vaši rezervaci potvrdíme a také vyhotovíme zálohovou fakturu ve výši 50% půjčovného. Placení zálohy upřednostňujeme bankovním převodem. Pokud tuto možnost nemáte, můžete uhradit zálohu po telefonické dohodě s půjčovatelem v hotovosti. Rezervační poplatek musí být splacen do 5.dnů, po té rezervaci automaticky stornujeme.

2. Zrušení rezervace je možné pouze písemně SMS na čísle 604 330 503 nebo na email: privesy@hrabova.net . Může se stát, že Vám okolnosti nedovolí Vaše cestovatelské plány uskutečnit. Pokud rezervaci zrušíte 14 a více dní před odjezdem, vrátíme Vám celou zálohu zpět. Při zrušení 8 – 14 dní před odjezdem vrátíme 50% zálohy. Po tomto termínu Vám musíme s politováním oznámit, že záloha propadne v plné výši.

3. Zákazník je povinen prokázat svojí totožnost platným občanským průkazem a může být vyžadován druhý doklad totožnosti a zákazník souhlasí s pořízením fotokopií dokladů pro účely plnění této smlouvy. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník/organizace podpisem/razítkem a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu. Nosič kol je možno pronajímat jen osobám starším 18 let.

4. Při zapůjčení nosiče kol je stanovena vratná záloha (kauce) 5 000 Kč, která musí být poznamenána v této Smlouvě o pronájmu nosiče kol. Tato záloha je vrácena zákazníkovi při předání funkčního a nepoškozeného nosiče kol. V případě poškození nosiče kol může být tato záloha použita půjčovnou na uhrazení případné škody na nosiči kol.

5. Půjčovna potvrzuje, že nosič kol je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel. Na požádáni pronajímatel seznámí zákazníka se správnou obsluhou a zacházením zapůjčeného nosiče kol.

6. Časová sazba je stanovena za kalendářní den. V případě, že nájemce nemůže z jakéhokoliv důvodu vrátit zapůjčený předmět ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení nosiče kol. V případě, že nájemce vrátí předmět před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za půjčení předmětu. V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení nosiče, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením nosiče do sjednaného místa se výši 300 Kč. Za nevrácení nosiče dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného tj. 300 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení. Úhrada za zapůjčení nosiše kol probíhá až na základě vystavení faktury na email zákazníka, prostřednictvím bankovního převodu.

7. Nosič kol má osvědčení od Ministerstva dopravy České republiky.

8. Za veškeré škody na přívěsu nebo odcizení zodpovídá zákazník. Za škody, které vzniknou půjčovně na přívěsu při dopravní nehodě nezaviněné zákazníkem a nebudou uhrazeny pojišťovnou odpovídá v plné výši zákazník a zavazuje se tuto škodu uhradit. Zákazníkovi se zakazuje odstavení nosiče mimo garáž, hlídané parkoviště, oplocený uzamčený pozemek a zapůjčení třetí osobě, porušením tohoto zákazu jdou veškeré případné škody (poškození, vandalizmus, odcizení apod.) k tíži zákazníkovi.

9. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že nosič kol převzal v řádném technickém stavu, nosič kol bude používán v souladu se svým určením (tzn. zákazník nebude úmyslně nosič kol ničit, montovat na nosič kol přídavná zařízení, nevhodně nakládat a upevňovat kola, dělat úpravy, odstraňovat nápisy, přetěžovat jej apod.).

10. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za nosič kol a je povinen upozornit na tuto skutečnost půjčovnu.

11. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušení podmínek půjčovny a je povinen půjčovně uhradit případnou vzniklou škodu. V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného nosiče kol bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového nosiče kol dle platného ceníku.

12. Za znečištěný nosič kol se sjednává zvláštní poplatek ve výši 50 Kč a silně znečištění 100 – 200 Kč.

13. Při poruše nosiče kol je zákazník povinen jej přistavit nejbližší opravně. V případě, že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 200 Kč musí mít k opravě souhlas půjčovny, v případě porušení této podmínky je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi.

14. Případné odcizení nosiče kol musí být hlášeno Policii ČR. Případná havárie musí být hlášena policii ČR v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré škody hradí zákazník a to maximálně do 14 dnů od škodné události. Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk (plnou cenu půjčovného) za dobu nutnou k opravě nosiče kol.

15. Při převzetí (zapůjčení nebo vrácení) nosiče kol od 20:00 do 7:00 platí zákazník jednorázový příplatek 100 Kč.

16. Výše uvedená pravidla pronájmu jsou smluvní (je možné je po vzájemné dohodě individuálně upravit). Případná změna podmínek však musí být do smlouvy poznamenána. Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení nosiče kol a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy.